GOT 政府委托管理

——

打印本文             

GOT 政府委托管理

接管—运营—更新改造
根据政府意向,接受委托,接管原供热设施,承担供热责任,履行供热义务并获得永久经营权。


:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

上一篇BOO 收购
下一篇EMC 合同能源管理

合作案例

——